7. jan 2024

Generel orientering om DIS og kompensation, article 9

1. Indledende om DIS

I 1988 vedtog Folketinget loven om Dansk Internationalt Skibsregister (DIS), der blandt andet betyder, at hyre optjent om bord på DIS-skibe skal være fritaget for beskatning. I 2005 blev reglerne for beskatning af søfolk væsentlig ændret; lovændringerne havde til formål at tilpasse reglerne om beskatning af søfolk til EU’s retningslinjer om statsstøtte til søtransportsektoren og forenkle reglerne, der tidligere var et samspil mellem kildeskatteloven, ligningsloven og den dagældende sømandsfradragslov.

I dag skelnes der mellem almindelig DIS-indkomst og DIS-indkomst i begrænset fart (færger til udlandet).

DIS-ordningen betyder, at ansatte forhyret på et skib indregistreret i DIS-registret, får udbetalt hyren, uden at der trækkes A-skat og arbejdsmarkedsbidrag. På årsopgørelsen vil DIS-indkomsten stadig skulle medregnes som en del af A-indkomsten/den personlige indkomst, men der sker en lempelse i selve skatteberegningen, således at der ikke bliver betalt skat af DIS-indkomsten.

At der ikke skal trækkes skat af den optjente DIS-indkomst betyder umiddelbart, at søfarende, der har personlige individuelle fradrag, ikke vil kunne udnytte skatteværdien af fradragene til nedsættelse af den beregnede skat. Som eksempel på individuelle fradrag kan nævnes privattegnede pensionsordninger, renteudgifter, børne- og hustrubidrag samt uudnyttede fradrag overført fra ægtefælle (ingen indkomst i skatteåret eller underskud af selvstændig virksomhed).

Rederierne og de søfarendes organisationer har derfor aftalt, at søfarende, der har sådanne fradrag og er fuldt skattepligtige til Danmark eller Færøerne sammen med den aftalte hyre, skal have udbetalt et kompensationsbeløb svarende til skatteværdien af de uudnyttede individuelle fradrag. Denne opgave forestås af Udligningskontoret, og udbetalingerne foregår i privat regi og er finansieret af de danske rederier.

2. DIS hyren indeholder

Der gives kun kompensation for personlige individuelle fradrag, idet fradrag, der er gældende for alle søfarende, er indregnet i den aftalte hyre.

I den DIS-hyre, der er aftalt for sejlads i DIS uden for begrænset fart, er skatteværdien af følgende fradrag indregnet:

 • Skatteværdien af egenbidraget til overenskomstmæssige pensioner*
 • Skatteværdien af personfradraget
 • Skatteværdien af bidrag til ATP
 • Skatteværdien af standardfradraget/sømandsfradraget på 56.900 kr. eller 105.000 kr.**

* Der gives ikke kompensation for overenskomstmæssige pensioner med bortseelsesret, det vil sige ordninger, hvor bidraget ikke medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Dette svarer til reglerne for almindeligt skattepligtige personer.

**Når standardfradraget benyttes, kan der ikke fratrækkes udgifter til fagforening, A-kasse, befordring og andre lønmodtagerudgifter. Der beregnes dog kompensation for efterlønsbidraget. Søfarende, der sejler i begrænset DIS-fart (færger til udlandet), kan ikke benytte standardfradraget som omtalt ovenfor, men kan i stedet fratrække og få udbetalt kompensation af de dokumenterede og selvangivne udgifter til fagforening, A-kasse, befordring m.v.

3. To hovedsituationer: “Kun DIS-indkomst” eller “DIS-indkomst plus anden positiv personlig indkomst”

Overordnet skelnes der ved beregning af kompensation mellem to hovedsituationer: Hvor den søfarende i indkomståret alene optjener DIS-indkomst, og hvor den søfarende ved siden af DIS-indkomsten har anden positiv indkomst f.eks. lønindkomst i land eller overskud af virksomhed. Skatteåret går fra d. 1. januar til d. 31. december og al indkomst i denne periode lægges sammen ved beregning af skat og kompensation.

Søfarende der kun har DIS-indkomst:

Beregningen af kompensationsbeløbet falder i delberegninger med forskellige kompensationssatser eller skatteprocenter.

Søfarende der har indkomst ved siden af DIS-indkomsten:

Hvis den skattepligtige indkomst, når der ses bort fra DIS-indkomsten og det ligningsmæssige fradrag for DIS-indkomsten, er positiv, vil hovedreglen være, at kompensationsbeløbet beregnes til nul kr.

Årsagen hertil er, at de fradrag den søfarende har først benyttes til nedsættelse af skatten af indkomster ved siden af DIS-indkomst, hvilket betyder, at når den skattepligtige indkomst uden DIS-indkomst og DIS-fradrag er positiv, benyttes alle fradrag til at nedsætte skatten af indkomster ved siden af DIS-indkomsten.

4. Kompensation

For at få beregnet kompensation skal den søfarende enten indsende en begæring om udstedelse af kompensation til Udligningskontoret eller registrere sig på MIN SIDE og oprette begæringen for 2024.

På begæringen kan der gives oplysninger om de forventede indkomst- og fradragsforhold for den søfarende, og i tvivlstilfælde kan kontoret kontaktes. Den søfarende kan også vælge at få udstedt et nulkort, hvor kun personoplysninger og samtykkeerklæringen på bagsiden underskrives. Hvis der er tale om en digital begæring på MIN SIDE, skal begæringen for 2023 oprettes uden tal. Dette vil medføre, at den søfarende får udbetalt kompensation én gang om året, umiddelbart efter SKATs selvangivelsesfrist er udløbet. Udbetaling til NemKonto sker d. 1. august.

Hvis der ved beregningen af a conto kompensation og Endelige Afregning også skal tages hensyn til en ægtefælle, skal ægtefællen som minimum udfylde personoplysningerne og underskrive samtykkeerklæringen på bagsiden. Hvis ægtefællen selv har en personlig indkomst, behøver ægtefællen ikke medunderskrive.

Da en begæring om udstedelse af kompensation kun er gældende for ét indkomstår ad gangen, skal der hvert år indsendes eller oprettes en digital begæring. Udligningskontoret følger SKATs genoptagelsesregler, som er 3 gamle år, hvorfor begæringen for 2024 åbner op for genoptagelse af indkomstårene 2021, 2022 og 2023.

Efter indkomstårets udløb opgøres det korrekte kompensationsbeløb på grundlag af årsopgørelsen fra SKAT i form af Endelige Afregninger.

Søfarende, der har fået udbetalt for lidt i a conto kompensation, vil få udbetalt yderligere kompensation, og søfarende, der har fået for meget udbetalt a conto, vil blive opkrævet.

For søfarende bosiddende på Færøerne gælder, at de skal vælge, om de vil modtage rentestøtte fra TAKS eller kompensation fra Udligningskontoret. Det valg der foretages, er gældende for hele indkomståret og kan ikke ændres.

Hovedreglen er, at den søfarende skal have samme udnyttelse af sine fradrag som andre fuldt skattepligtige personer. Skattepligtige personer, der ikke har DIS-indkomst, får nedsat skatten med skatteværdien af de personlige individuelle fradrag. DIS-søfarende får udbetalt skatteværdien af fradragene ved siden af den aftalte DIS-hyre som kompensationsbeløb.

Da kompensationsberegningerne er baseret på det gældende skattesystem, hvor der regnes med bruttoindkomster, er det nødvendigt at omregne DIS-indkomsterne til en teoretisk bruttoindkomst inden beregning af kompensation, da det er størrelsen af bruttoindkomsten, der afgør, om der skal gives kompensation for topskatten. Dagpengebekendtgørelsen anvendes i forbindelse med bruttoficeringen, og denne har kun indflydelse på fradrag i den personlige indkomst – typisk privattegnede pensionsordninger og underskud af virksomhed.

5. Eksempler på fradrag der berettiger til kompensation

Generelt gives der kompensation for alle individuelle fradrag der benyttes af SKAT til nedsættelse af skatten, heraf kan specielt nævnes:

Privattegnede pensioner:

I beregningen af kompensation for ratepensioner og ophørende livrenter gives der maksimalt kompensation med 52,8%. Her skal man samtidig være opmærksom på, at der maksimalt må indbetales 57.200 kr. i 2020, 58.500 kr. i 2021, 59.200 kr. i 2022 , 60.900 kr. i 2023 og 63.100 kr. i 2024.

Hvis der er tale om livsvarig livrente, kan der når indbetalingsaftalen er mindre end 10 år maksimalt indbetales 63.100 kr. i 2024. Hvis arbejdsgiver står for indbetalingen, er der fuldt fradrag for beløbet, når det indbetales. Hvis indbetalingsaftalen er på 10 år eller mere, så er der fuldt fradrag for beløbet.

Har den søfarende derimod aftalt med sit rederi, at rederiet før udbetaling af hyren skal tilbageholde og indbetale til en aftalt fradragsberettiget pensionsordning, vil beløbet blive indberettet af rederiet direkte til Udligningskontoret, og den søfarende skal ikke indberette indbetalingerne til SKAT.

Kapitalindkomst:

Af kapitalindkomst (typisk renteindtægter og renteudgifter) beregnes kun kompensation, hvis beløbet er negativt. Den maksimale kompensationsprocent er 33,80 i 2024.

Hvis kapitalindkomsten er positiv, beregnes og betales der skat på linje med anden indkomst ved siden af DIS.

Ligningsmæssige fradrag:

Her er der typisk tale om børne- og ægtefællebidrag, bidrag til efterlønsordningen og gaver til godkendte foreninger. Håndværkerfradraget skal indberettes til SKAT, og det overføres automatisk til forskuds- og årsopgørelser.

For søfarende i begrænset fart (færger til udlandet) gælder specielt, at der under de ligningsmæssige fradrag kan fratrækkes dokumenterede udgifter til fagforening, A-kasse, transport m.v.

Skatteprocenten er landsgennemsnittet på 25,75 i 2020, 25,70 i 2021 til 2024.

Kompensation for ”ikke-medlemskab” af folkekirken:

For søfarende, der ikke er medlem af folkekirken, gives der i forbindelse med den Endelige Afregning kompensation for kirkeskatten, der er fastsat til 0,75% af DIS-indkomsten.

Uudnyttede fradrag fra ægtefælle:

Hvis den søfarende har en ægtefælle, vil der på linje med skatteydere i land, ske overførsel af uudnyttede fradrag fra ægtefællen, dog under forudsætning af at den søfarendes ægtefælle har udfyldt og underskrevet begæringens samtykkeerklæring eller accepteret sambeskatningen ved brug af MitID.

De fradrag, der giver kompensation hos den søfarende, er typisk uudnyttet personfradrag eller underskud af selvstændig virksomhed. Disse uudnyttede fradrag vil kun give kompensation hos den søfarende i den udstrækning, de kan rummes i den teoretiske bruttoindkomst, som beskrevet ovenfor.

Skatteprocenter:

Bundskatten: (Statslig bundskat + kommuneskat + kirkeskat + sundhedsbidrag) 37,80% i 2020 til 2024.

Topskatten er på 15% og benyttes typisk til beregning af kompensation af ratepensioner, livrenter, underskud i den personlige indkomst evt. modregnet positiv kapitalindkomst.

Grænsen, for hvornår topskatten indtræder, er, når den teoretiske bruttoindkomst overstiger topskattegrænsen på 531.000 kr. i 2020, 544.800 kr. i 2021 og 552.500 kr i 2022 , 568.900 kr. i 2023 og 588.900 kr. i 2024.

De nævnte skatte/kompensationssatser bliver hvert år ændret i overensstemmelse med skattesystemet.

6. Arbejdsgangen vedrørende kompensation

De søfarende bør altid indsende begæring om kompensation inden udmønstring eller inden 1. december før det nye skatteår, da der ellers ikke kan blive beregnet og udbetalt a conto kompensation i forbindelse med hyreafregningen for januar måned i det følgende år. Hvis der påmønstres senere på året, vil kompensationen blive beregnet fra den efterfølgende 1. i måneden, men således at årets samlede berettigede kompensation vil blive udbetalt over de resterende måneder i året. Det er nødvendigt for Udligningskontoret at få den søfarendes og eventuel ægtefælles underskrift eller NemID godkendelse for at indhente årsopgørelserne fra SKAT til brug for beregning af Endelig Afregning af kompensation. Det er ikke tilstrækkeligt at indsende forskudsopgørelse eller skattekort fra SKAT.

I forbindelse med den Endelige Afregning af kompensation vil eventuel yderligere kompensation blive udbetalt til NemKonto. For meget udbetalt a conto kompensation opkræves og skal indbetales senest 3 måneder efter Udligningskontorets 1. afregning. Betalingsfristen for eventuelle efterfølgende afregninger er 1 måned. Ved manglende overholdelse af tilbagebetalingsfristen vil der i forbindelse med rykkere blive beregnet rente og gebyr. Hvis kravet herefter stadig ikke bliver betalt, vil det blive opkrævet via rederierne eller oversendt til retslig inkasso.

Arbejdsgangen for søfarende:

 • Indsendelse af begæring om kompensationskort fra den søfarende til Udligningskontoret eller, den søfarende opretter en digital begæring på MIN SIDE.
 • Beregnet kompensationskort fra Udligningskontoret tilsendes rederiet
 • A conto kompensation udbetales løbende af arbejdsgiveren sammen med den ordinære hyre
 • På grundlag af SKATs årsopgørelse beregnes Endelig Afregning. Afregningen sendes direkte til den søfarendes hjemmeadresse eller vil være tilgængelig på MIN SIDE

Generelt bør de søfarende hvert år kontrollere de forskudsopgørelser, der fremsendes fra SKAT – særligt hvis de søfarende har ejerbolig. Årsagen hertil er, at DIS-søfarende på linje med andre skatteydere skal betale ejendomsværdiskat. For skatteydere, der får trukket løbende skat, er ejendomsværdiskatten indregnet i trækprocenterne og bliver derfor indbetalt løbende, men da DIS-søfarende ikke bliver trukket løbende i skat, skal ejendomsværdiskatten betales særskilt med indbetalingskort, der bliver tilsendt fra SKAT.

Kompensationsudbetalinger bliver indberettet til SKAT og medregnes i DIS-indkomsten.

7. Indberetninger fra rederierne

En anden af Udligningskontorets opgaver er at sørge for, at rederiernes udgifter til udbetaling af kompensationsbeløb bliver ligeligt fordelt mellem de enkelte rederier.

Rederierne skal derfor hver måned eller hvert kvartal indsende oplysninger til Udligningskontoret om antallet af dage for, hvilke der er udbetalt DIS-hyre, samt hvor meget der er udbetalt i a conto kompensation – det hele opdelt på stillinger. Da a conto kompensation, som tidligere nævnt, kun kan udbetales til søfarende, der er fuldt skattepligtige til Danmark eller Færøerne, er det kun oplysninger for disse DIS-søfarende, der skal indberettes.

På grundlag af de indsendte oplysninger fra rederierne er det muligt for Udligningskontoret at beregne de gennemsnitlige udbetalte a conto kompensationsbeløb for de enkelte stillingsgrupper. De beregnede gennemsnit pr. stillingsgruppe vil herefter blive sammenholdt med rederiernes faktiske udbetalte a conto kompensationsbeløb. Har et rederi for en stillingsgruppe udbetalt a conto kompensation over gennemsnittet, vil der ske en refusion. Modsat vil der ske en opkrævning, hvis den udbetalte a conto kompensation ligger under gennemsnittet.

Denne udligning mellem rederierne finder sted efter udløbet af hvert kvartal. Derudover vil der ske en yderligere afsluttende udligning over for rederierne på det tidspunkt, hvor resultatet af de søfarendes Endelige Afregninger er indregnet.

Arbejdsgangen for rederierne opstilles således:

 • Modtagelse af kompensationskort fra de søfarende eller Udligningskontoret
 • Udbetaling af kompensation til de søfarende i forbindelse med afregning af hyre
 • Måneds- eller kvartalsvis indberetning til Udligningskontoret af udbetalte kompensationsbeløb, antal dage for hvilke der er udbetalt DIS-indkomst – det hele opdelt på måneder, stillinger og CPR-nr.
 • På grundlag af indberetningerne beregnes gennemsnittet pr. stilling og rederi
 • Hvert kvartal sendes en opgørelse af for meget eller for lidt udbetalt a conto kompensation til rederierne.
 • Slutafregning over for medlemsrederierne, når de Endelige Afregninger over for de søfarende er afsluttet. Der vil typisk ske en yderligere opkrævning på grund af for lidt udbetalt a conto kompensation til de søfarende. Slutafregning kan først ske, når de søfarendes årsopgørelser er indhentet. Slutafregningen for 2023 vil ske i december måned 2024.
Udskriv

Hvad leder du efter?

Kan du forsat ikke finde det, du leder efter?

Under spørgsmål og svar, finder du de mest almindelige informationer. Her kan du også sende os dine spørgsmål, så svarer vi hurtigst muligt.