Spørgsmål & svar

PDF-dokumenter kan læses gratis med Adobe Acrobat Reader.
Programmet er gratis og kan downloades her.

Hvis jeg indsender min kompensationsbegæring for sent, hvad sker der så?

Vi beregner hvor meget du skal have i kompensation (for hele året – 1. jan. til 31. dec.), når vi har modtaget din begæring. Den samlede kompensation bliver herefter ligeligt fordelt ud over de resterende måneder af året.

Hvis begæringen for eksempel indsendes i midten af marts måned, vil din kompensation deles ud på de resterende 9 måneder af året.

 

Hvorfor kan jeg ikke få kompensation, når jeg bor i udlandet f.eks. i Sverige?
Kompensation kan kun beregnes og udbetales til søfarende, der er fuldt skattepligtige til Danmark efter kildeskattelovens § 1. Dog gælder der særregler for færinger på grund af en privat aftale.

Ifølge Øresundsaftalen bliver man, selvom man er bosiddende i Sverige og dermed ikke fuldt skattepligtig til Danmark, beskattet af sin DIS-indkomst, som om man var fuldt skattepligtig til Danmark, dog uden at være det. Grænsegængere er omfattet af kildeskattelovens § 5 A.

Hvordan beregnes kompensationen for ægtefællen?
Ifølge skattelovgivningen sambeskattes ægtefæller, og det gælder f.eks. kapitalindkomst, uudnyttede personfradrag og underskud af personligt drevet virksomhed.

Ved beregning af a conto kompensation og Endelige Afregning tages der hensyn til ægtefællens indtægts- og fradragsforhold, men kun hvis ægtefællen har underskrevet begæringen om udstedelse af kompensation.

Kan min ægtefælle og jeg fordele renteudgifter, som vi har lyst til?
Ifølge gældende skatteregler skal renteudgifter og renteindtægter påføres den ægtefælles årsopgørelse, som har retten til indtægten eller udgiften. Hvem der er berettiget til indtægter eller udgifter vil fremgå af lånedokumenter, depotopgørelser, skøder m.v.

Hvis begge ægtefæller har underskrevet på et lån, vil man som udgangspunkt gå ud fra, at renteudgiften skal deles ligeligt mellem ægtefællerne, hvis der ikke fremgår andet af lånedokumenterne.

Skatteværdien eller kompensationværdien vil være den samme, da det er uden betydning, hvor renteudgifterne er påført, fordi der sker sambeskatning.

Konklusion: En DIS-søfarende skal kun påføre egne renteudgifter på årsopgørelsen og begæringen om udstedelse af kompensation.

Hvordan skal jeg forholde mig, når jeg får en anden indkomst ved siden af min DIS-indkomst, f. eks. fordi jeg går i land, eller jeg har arbejde i land i mine hjemmeperioder?
Hvis du får indkomst ved siden af DIS-indkomsten, kan vi anbefale, at du får dannet en ny forskudsopgørelse hos SKAT og derefter kontakter os evt. ved at maile den nye forskudsopgørelse til os i PDF-format.

Hovedreglen er nemlig, at fradrag først og fremmest vil blive brugt til at nedsætte skatten af indkomster ved siden af DIS-indkomsten.

Det betyder, at hvis man har udfyldt en begæring om kompensation og får udbetalt a conto kompensation sammen med lønnen, vil SKAT samtidig på din forskudsopgørelse benytte dine fradrag til at nedsætte skatten af indkomsten ved siden af DIS-indkomsten.

Da SKAT derved benytter dine fradrag, og du samtidig har fået udbetalt kompensation for de samme fradrag, har du i en periode udnyttet dine fradrag 2 gange, hvilket ikke er korrekt. Dette vil betyde, at du ved den Endelige Afregning af kompensation vil blive opkrævet den for meget udbetalte kompensation.

Det skal understreges, at dine fradrag hos Skattestyrelsen altid vil påvirke skatteberegningen og have indflydelse på nedsættelse af den skat, du skal betale af din landindkomst og/eller ved udbetaling af kompensation.

Kan jeg få udbetalt kompensation, hvis jeg ikke har indsendt en begæring om kompensation for tidligere år?
Hvis du sender en begæring om udstedelse af kompensation til Udligningskontoret, giver du os lov til at hente din årsopgørelse hos Skattestyrelsen for det aktuelle år plus de 3 seneste indkomstår. Begæringen for 2024 åbner derfor også op for indkomstårene 2021, 2022 og 2023, hvilket er i tråd med Skattestyrelsens genoptagelsesregler.

Udgangspunktet er, at der kun kan indsendes begæringer for det indeværende indkomstår. I løbet af december måned åbnes der op for det kommende år på Min Side.

Hvad får jeg i kompensation, hvis jeg tegner en supplerende pensionsordning, d.v.s. indbetaler mere end den overenskomstmæssige indbetaling?
Ved supplerende pensionsordninger kan der vælges to former for indbetaling.

Den ene ordning er, at den søfarende selv indbetaler. Her skal den søfarende være opmærksom på, om pensionsindbetalingerne optræder på årsopgørelsen fra Skattestyrelsen. Rubrik 21, 24 og 25 (personlig indkomst).

Den anden ordning er den rederiadministrerede, hvor rederiet tilbageholder og indbetaler det aftalte pensionsbidrag. Her vil rederiet fratrække indbetalinger i hyren og indbetale direkte til pensionsordningen. Når rederiet oplyser DIS-indkomsten til Skattestyrelsen, skal de fratrække indbetalingerne til pensionsordninger i den DIS-indkomst der opgives, samtidig skal rederiet overfor Udligningskontoret oplyse, hvor meget de har indbetalt på den søfarendes vegne samt give oplysning om typen af pensionsordning. Her må den søfarende ikke fratrække pensionsindbetalingerne på selvangivelsen/årsopgørelsen. Pensionsindbetalingen vil fremgå af den Endelige Afregning.

Hvad benyttes antal DIS-dage til?
Ifølge Skattestyrelsens vejledning skal rederierne opgive antallet af DIS-dage som det antal dage, den søfarende har modtaget DIS-indkomst for, herunder også ferie- og afspadseringsdage.

Det bør derfor være det samme antal dage, der optræder på årsopgørelser fra Skattestyrelsen og de Endelige Afregninger fra Udligningskontoret.

Antallet af DIS-dage benyttes af Skattestyrelsen til at beregne fradraget for DIS-indkomst også kaldet sømandsfradraget.

Udligningskontoret benytter antallet af dage til at beregne om søfarende, der både optjener DIS-indkomst og anden indkomst, får den fulde fordel af skatteværdien af personfradraget.

I den overenskomstmæssige DIS-hyre er skatteværdien af personfradraget indregnet med en fast værdi pr. DIS-dag.